Štatút súťaže

notifikácie

Štatút súťaže na sociálnej sieti Instagram, účet @dotykyaspojenia

Organizátor súťaže

 1. Súťaž na profile sociálnej siete Instagram – dotykyaspojenia (ďalej len ako „Súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná subjektom Slovenské komorné divadlo Martin, ktoré sídli na adrese Divadelná 1, 036 80 Martin, IČO: 36145301, DIČ: 2021429960 (ďalej len ako „Organizátor“ alebo „SKD“).
 2. Súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.
 3. Termín súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku zverejnenom na Instagramovom účte @dotykyaspojenia. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania Súťaže podľa potreby, resp. svojej úvahy, a to najmä Súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady.

Princípy Súťaže

 1. Do Súťaže sa môže zapojiť každý užívateľ sociálnej siete Instagram, ktorý je sledovateľom účtu @dotykyaspojenia s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej aj ako „účastník“). Ak sa do spotrebiteľskej súťaže zapojí užívateľ sociálnej siete Instagram, ktorý je sledovateľom účtu @dotykyaspojenia mladší ako 18 rokov, za vyžrebovaného výhercu prevezme výhru jeho zákonný zástupca.
 2. Účasť zamestnancov, zástupcov a osôb v pracovnom pomere s Organizátorom Súťaže a zamestnancov firiem spolupracujúcich na realizácii tejto Súťaže sa zakazuje.
 3. Účastník sa môže do Súťaže zapojiť splnením podmienok pri konkrétnom súťažnom príspevku. Súťažný príspevok je označený #súťaž.
 4. Pre zapojenie sa do Súťaže musí mať účastník nastavený svoj Instagramový účet ako verejný. Účasť v Súťaži nie je podmienená účasťou na festivale. Zúčastniť sa súťaže je možné aj pod pseudonymom/prezývkou.
 5. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s spojiť s výhercom, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadne náhradnému výhercovi.
 6. Účastník sa môže zúčastniť jednej Súťaže iba raz, t. z. uvedením odpovede iba v jednom komentári, ak nie je v príslušnom súťažnom príspevku uvedené inak.
 7. V prípade, že bude podmienkou komentovanie súťažného príspevku a účastník súťaže v rámci jednej Súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch pod príslušný súťažný príspevok, bude zo Súťaže vyradený, ak nie je v príslušnom súťažnom príspevku uvedené inak.
 8. Do žrebovania bude zaradený každý účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.
 9. Celkový počet výhercov konkrétnej Súťaže bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
 10. Každý účastník Súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej Súťaže, pokiaľ to v súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 11. Žrebovanie výhercu/výhercov jednotlivých Súťaží prebehne náhodným výberom – žrebovaním zo všetkých účastníkov, ktorí splnili podmienky na zaradenie do žrebovania, bez účasti verejnosti. Žrebovanie výhercu/výhercov jednotlivých súťaží prebehne pod dohľadom dvoch (2) zamestnancov Organizátora Súťaže v sídle organizátora súťaže, pričom výherca/výhercovia budú stanovení najneskôr tri (3) pracovné dni od skončenia Súťaže.

Výhry v Súťaži

 1. Predmet výhry konkrétnej Súťaže je uvedený v konkrétnom súťažnom príspevku.
 2. Výhercom/výhercami v konkrétnej Súťaži sa môže/u stať ten/tí účastník/účastníci, ktorí splnili podmienky Súťaže uvedené v konkrétnom súťažnom príspevku.

Kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhry

 1. Výherca/výhercovia Súťaže bude o získaní výhry oboznámený/í najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany organizátora súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude/budú zároveň
  vyzvaný/í, aby Organizátora Súťaže kontaktoval/li na Instagramovom účte @dotykyaspojenia prostredníctvom súkromnej Instagram správy. V prípade, ak sa výherca/výhercovia Súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási/neprihlásia alebo výhru odmietne/odmietnu, je Organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu Súťaže.
 2. Výhru si môže výherca prevziať v sídle Organizátora po tom, ako bude vyzvaný prostredníctvom súkromnej Instagram správy.
 3. Organizátor výhru pripraví na prevzatie najneskôr po 7 pracovných dňoch od doručenia Instagram správy od výhercu.
 4. Výherca nie je povinný výhru prijať. Ak výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Organizátora. Za vyžrebovaného výhercu mladšieho ako 18 rokov prevezme výhru jeho zákonný zástupca.
 5. Vyžrebovaný/í výherca/výhercovia vecnej výhry si musí/musia prevziať výhru najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho upovedomenia o výhre Organizátorom, a to v súlade s predchádzajúcou vetou.
 6. Vyžrebovaný výherca sa musí pri prevzatí vecnej výhry preukázať platným dokladom totožnosti, a v prípade vyžrebovaného výhercu mladšieho ako 18 rokov sa musí jeho zákonný zástupca preukázať platným dokladom totožnosti a hodnoverným dokladom o tom, že je zákonným zástupcom vyžrebovaného výhercu.
 7. Na výhry a ceny nie je právny nárok, a nie sú súdne a právne vymáhateľné, vrátane vymáhania účasti v tejto spotrebiteľskej súťaži. Organizátor nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú.
 8. Organizátor oznámi v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.
kontakty
pokladňa
pokladna@divadlomartin.sk
tel.: 043 422 22 12
tel.: 043 422 01 72
festivalový Štáb
Monika Michnová
program
mmichnova@yahoo.com
0905 366 664
Andrej Agricola
Technické zabezpečenie
agricola@divadlomartin.sk
0917 655 471
Anna Sochorová
Organizačné zabezpečenie
hanka@divadlomartin.sk
0907 879 489
Katarína Kučová
ubytovanie
katka@divadlomartin.sk
0907 294 419
Iveta Ollerová
sekretariát
ollerova@divadlomartin.sk
0905 305 632
archív
'08 '19
Program minulých ročníkov, záznamy diskusií, fotogalérie a festivalový denník sú k dispozícii na odkazoch k jednotlivým ročníkom.
tím
20 21
Na festivale pracuje veľa šikovných ľudí z mnohých divadiel, medzi nimi sú produkční, technici, zvukári, osvetľovači, kulisári, rekvizitári, maskérky, upratovačky a mnohí ďalší... ďakujeme.
riaditeľ
Tibor Kubička
programová riaditeľka
Monika Michnová
hlavný štáb
Andrej Agricola, Lukáš Brutovský, Miro Dacho, Tibor Kubička, Róbert Mankovecký, Monika Michnová, Silvia Zacharová
dramaturgická rada
Lenka Dzadíková, Barbora Forkovičová, Milo Juráni, Martina Mašlárová, Róbert Mankovecký, Monika Michnová
technické zabezpečenie
Andrej Agricola
organizačné zabezpečenie
Anna Sochorová
PR
Tibor Kubička
mediálna podpora
Zuzana Golianová
sociálne siete
Zuzana Palenčíková, Jakub Kotúč
tlačové materiály
Mira Kováčiková
festivalový žurnál
Diana Pavlačková, Michal Badín, Barbora Forkovičová, Alexandra Rychtarčíková, Tamara Vajdíková
livestream
Filip Rau
fotograf
Braňo Konečný
sekretariát
Iveta Ollerová
účtovníctvo a služby
Agnes Capková, Drahomíra Kuliačková Panušková, Jana Majerová, Simona Valková, Silvia Zacharová
pokladňa
Eva Ochodnická
technická podpora predaja
Slavomír Ochodnický
ubytovanie
Katarína Kučová
zdravotná služba
Zdenka Malá
technický štáb
Janka Nosálová, Mária Brachňáková, Ján Kurhajec, Natália Svetláková, Soňa Mušáková, Anna Paulovičová, Jaroslava Horičková, Martina Čaplová, Nina Malková, Lila Pálešová, Juraj Bojnický, Jaroslav Daubner, Marián Frkáň, Peter Klaudíny, Peter Pecko, Jaroslav Fábry, Pavol Janský, Ľubomír Csicsai, Matej Urban, Matej Kramár, Vladimír Kubis, Zdenek Polášek, Tomáš Had, Vladimír Mihálik, Miroslav Domian, Pavel Malina, Peter Vangeľ, Katarína Grosmanová, Gabriela Polášeková, Mária Modrovská, Božena Petrášová, Vlastimil Kulifay, Juraj Boček, František Lacko, Milan Drahno, Tibor Gregor
Vizuál a propagácia
logo, TV spot
MADE BY VACULIK
propagačné materiály
Dalibor Palenčík
zvučka
Milo Kráľ
Webová stránka
UNITE s.r.o.